Informácie | Programy financovania projektov | Obstarávanie | Kontakty

Oblasti pomoci:
mapa trenčín
Investície pre poľnohospodárske podniky

- investície do obstarania a zhodnotenia investičného majetku,
- nákup nových technologických zariadení,
- rekonštrukcia a výstavba ustajňovacích objektov, skladov a hnojísk
- obstaranie zariadení ako alternatívnych energetických zdrojov,
- podpora vzniku a rozvoja iných ako poľnohospodárskych činností,
mapa trenčín
Agroenvironmentálne schémy a ekologické poľnohospodárstvo

- podpora za dodržiavanie environmentálnych pravidiel vo výrobe,
- podpora zavedenia ekologického poľnohospodárstva,
- podpora za ochranu biotopov,
- podpora za vykonávanie protieróznych opatrení,
- podpora zatrávňovania ornej pôdy,
mapa trenčín
Investície pre spracovateľov poľnohospodárskej produkcie

- investície do obstarania a zhodnotenia investičného majetku,
- nákup nových technologických liniek a špeciálnych vozidiel,
- rekonštrukcia a výstavba výrobných a skladovacích priestorov,
- výstavba čistiarní odpadových vôd,

Investičné projekty v komunálnej sfére

- rekonštrukcia a zhodnotenie obecného majetku - škôl, kultúrnych domov, športovísk ...
- rekonštrukcia miestnych komunikácií,
- výstavba a modernizácia inžinierskych sietí,
- investície do odpadového hospodárstva, výstavba kompostárni a zberných dvorov,

Investície do agroturistických zariadení a služieb

- výstavba a rekonštrukcia agroturistických zariadení,
- investície do vybavenia zariadení,
- podpora doplnkových činností agroturistických zariadení,

Vstup pre klientov:
Meno: Heslo:


Odporúčame:
Drevenica pod Lanom